Všeobecné obchodní podmínky

1. Provozovatel

 • Zámečnictví Pečený s.r.o., Ul. 5. Května 33/18, 460 01 Liberec
 • IČ: 46711678, DIČ: CZ46711678
 • číslo bankovního účtu: 991505359/0800
 • zápis v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 2562
 • mobil: +420 603 382 450

1. Obecné informace k nákupu ubytovací služby

1.1. Ceny: Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v rezervačním formuláři na stránkách www.goldenkeyapartmnets a prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.).Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher).Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.

1.2. Zrušení pobytu zákazníkem: Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu.

U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky.

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

1.3.  Storno poplatky při zrušení pobytu:

 • Zrušení zdarma 14 dní před příjezdem
 • 25 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 14 dní před příjezdem
 • 50 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 7 dní před příjezdem

 

2. Obecné informace k prodeji dárkových poukazů

2.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Zámečnictví Pečený s.r.o. se sídlem: 5. května 33/18, Liberec, IČ: 46711678 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vznikají v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webových stránek prodávajícího na www.goldenkeyapartments.cz a to za účelem on-line zakoupení pobytových poukazů (dále jen „zboží“ nebo „poukaz/poukazy“).

2.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.goldenkeyapartments.cz (dále jen “webová stránka”) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

2.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odesláním objednávky/objednávek kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2.4. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Je povinností kupujícího obeznámit se se zněním obchodních podmínek a jejich případnými změnami před každým nákupem.

 

3. Zboží

3.1. Prodávající na webové stránce nabízí:

• hodnotové poukazy, jejichž prostřednictvím lze uhradit ubytovací služby v Golden Key Apartments

• poukazy na konkrétní pobyt, čerpání ubytovací služby a wellnessových služeb

3.2. Poukazy:

• jsou ceniny;

• obsahují jedineční identifikační kód;

• lze uplatnit pouze jednou;

• nelze směnit za hotovost;

• nelze nahradit při ztrátě.

 

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

4.3. Kupní smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webovém rozhraní obchodu. Pro objednání zboží vyplní kupující online objednávkový formulář ve webové rozhraní elektronického obchodu. Tento objednávkový proces a následná objednávka obsahuje:

a) objednávané zboží (poukaz/poukazy) vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu.

b) způsob úhrady kupní ceny zboží a vybraný způsob doručení objednaného zboží.

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

4.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu může kupující případně údaje změnit a aktualizovat, a to ty údaje, které kupující do objednávky dal. Objednávku kupující odešle kliknutím na „Odeslat objednávku“ v rámci objednávkového procesu na webovém rozhraní obchodu. Odesláním objednávky kupující garantuje, že: • veškeré informace poskytnuté prodávajícímu za účelem objednání zboží jsou správné (údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné); • je oprávněn k použití kreditní či debetní karty (dále jen „platební karta) a disponuje dostatečnými zdroji na pokrytí nákladů za objednané zboží.

4.5. Po obdržení objednávky prodávající kupujícímu potvrdí objednávku a uzavření kupní smlouvy elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky Kupujícím (po zaslání informace o způsobu dodání poukazů) a doručením přijetí objednávky (potvrzení), jež prodávající zašle na elektronickou adresu kupujícího. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost.

4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky důvěryhodným způsobem (například písemně či telefonicky). V případě odmítnutí potvrzení kupujícím, považuje prodávající objednávku za neplatnou.

4.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména:

a) s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek),

b) v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby webového rozhraní obchodu.

4.8. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část v případech, kdy se výrazným způsobem změnila cena nabízeného zboží. V případě, že taková situace nastane, je prodávající povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu, bude mu tato vrácena.

4.9. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvy za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu; o takovém postupu informuje kupujícího. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

4.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Ceny uvedené u jednotlivého zboží:

a) jsou konečné, tj. včetně daně z přidané hodnoty, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit;

b) zahrnují případné náklady za dodání zboží (poštovné)

c) nezahrnují místní poplatek za poplatek z pobytu či rekreační pobyt.

5.2. Ceny jsou platné v čase objednání zboží. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny ceny v případě změny peněžních kursů, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od poddodavatelů.

5.3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) platební kartou přes internet zabezpečenou platební bránu GoPay (akceptujeme platební karty MasterCard, VISA, VISA Electron, Maestro);

b) bezhotovostní platbou na účet prodávajícího vedený u banky Česká spořitelna a.s., Kč: 991505359/0800  EUR: 2020103233/0800, IBAN: CZ42 0800 0000 0020 2010 3233, SWIFT: GIBACZPX. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti pracovních (5) dnů od dne uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, jímž je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Případné objednané služby nad rámec objednaných poukazů si kupující hradí sám v místě ubytování a to buď v hotovosti či platební kartou.

5.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu na vyžádání po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.6. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a to v případě, že si kupující zvolí zaslání poukazu poštou v dárkovém balení. Ceník distribuce zboží: Česká pošta – doporučeně v dárkovém balení 150,- Kč, Zásilkovna - 100 Kč

 

6. Dodání objednaného zboží

6.1. Objednané zboží je expedováno okamžitě na email kupujícího a to po úhradě elektronicky přes platební bránu. V případě objednání zboží včetně dárkového balení, které je zasíláno poštou, je zboží expedováno do tří (3) pracovních dní od potvrzení objednávky. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zdržení v dodacích lhůtách, ke kterému může dojít ze strany České pošty nebo Zásilkovny. Kupující bere na vědomí, že v období svátků a dovolených můžou být dodací lhůty delší.

6.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezmeli kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

6.3. Prodávající odevzdá kupujícímu zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží v souladu se smlouvou.

6.4. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího (dopravce určí kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut), nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V takovém případě prodávající odevzdá zboží kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

6.5. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění určeném v kupní smlouvě a včas mu to oznámí.

6.6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat (odeslat) zboží na místo určené kupujícím v objednávce, odevzdá prodávající kupujícímu zboží, jakmile zboží kupujícímu předá dopravce.

6.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.8. Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží dle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem prodávající opatří věc pro přepravu.

6.9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829, odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží případně do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží, pokud je předmětem dodání několik druhů zboží nebo dodání několika částí. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno nejpozději poslední den čtrnáctidenní lhůty, a to na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

7.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837, písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník”), nelze odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném čase.

 

8. Pravidla pro čerpání objednaného zboží

8.1. Platnost poukazů je 12 měsíců od data zakoupení, pokud není uvedeno konkrétní datum čerpání poukazu (např. termín pobytu). Konkrétní platnost zboží je vyznačena na zboží. Zboží je možné čerpat v libovolném termínu uvedeném v době platnosti zboží dle kapacitních možností ubytovacího zařízení a po potvrzení termínu poskytovatele ubytování. Pokud není v tomto termínu poukaz vyčerpán, propadá bez náhrady. Ubytovací zařízení má právo pobyt na voucher odmítnout.

8.2. Zakoupený poukaz nelze stornovat.

8.3. V případě pobytových poukazů je náplň poukazu pevně dána a nelze ji měnit za jiné služby v rámci služeb poskytovaných prodávajícím.

8.4. Převyšuje-li v případě hodnotových poukazů cena vybraných služeb částku poukazu, lze ji doplatit v hotovosti.

8.5. Na zboží není vyznačeno jméno majitele, uplatnit jej může osoba, která jej odevzdá na místě čerpání. Fotokopie nejsou akceptovány.

8.6. Čerpání služeb dle poukazu je nutno rezervovat předem a při rezervaci upozornit na čerpání zboží. Zrušení rezervace oznámené méně než 24 hodin předem nebo pokud se na rezervovaný termín nedostavíte, bude mít za následek anulování poukazu.

8.7. Veškerá zvláštní ujednání týkající se rezervací termínů musí být prováděna přímo s ubytovacím zařízením. Prodávající doporučuje přímo s ubytovacím zařízením znovu potvrdit veškerá ujednání ještě několik dní před realizací, čímž se zamezí nepříjemnostem.

8.8. Poukaz je nutné čerpat jednorázově, průběžné čerpání služeb není možné. V případě nedočerpání celé hodnoty poukazu nebude poskytnuta náhrada.

8.9. Prodávající se zavazuje poskytovat služby, na které bylo zboží zakoupeno v souladu s popisem na webové stránce www.goldenkeyapartments.cz a to vždy s dostatečnou kompetencí a péčí. Prodávající se tímto nezavazuje k žádným jiným zárukám.

 

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826, odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.

9.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

10. Platnost

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru).

 

Prohlášení o Ochraně osobních údajů

Proč shromažďujeme informace?

Informace jsou shromažďovány s cílem usnadnit proces rezervace mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytovacích služeb. Nabídnout Vám další služby tam, kde dáváte souhlas k takovým nabídkám a/nebo nám pomohou zlepšit tento proces pro budoucí použití.

K jakým účelům shromažďujeme informace?

 • Průběh nebo podpora činnosti rezervačního procesu
 • Proces dobrovolné registrace zákazníka k odběru newsletteru
 • Statistické používání systému k jeho možnému vylepšení
 • Není žádné jiné použití shromážděných informací, především informace nejsou nikdy předány bez souhlasu třetím stranám

Kdo má přístup k některým nebo všem shromážděným informacím?

 • Poskytovatel ubytovacích služeb, u kterého se bude realizovat Vaše rezervace
 • Poskytovatel webových stránek a rezervačního formuláře
 • Instituce, které k tomu mají oprávnění

Jaký přístup garantujeme našim návštěvníkům ke shromážděným informacím, které se jich týkají?

Přístup ke všem shromážděným informacím je umožněn kdykoliv na požádání

Pokud jste přesvědčeni, že naše webové stránky nebo systémy shromáždily nesprávné informace nebo chcete jakékoliv informace rozporovat, prosíme, kontaktujte nás.

 

Podmínky Cookies

Co jsou Cookies?

Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

K čemu soubory Cookies používáme

 • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces rezervace s co nejmenšími obtížemi.
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji.

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Cookies námi používané nám umožňují vylepšit naše webové stránky.

Jestliže nechcete přijímat cookies, můžete upravit nastavení vašeho prohlížeče. Funkce Nápovědy přímo ve vašem prohlížeči vysvětluje jak změníte toto nastavení. Můžete také navštívit www.aboutcookies.org, které obsahují komplexní informace o tom, jak spravovat soubory cookies v široké škále prohlížečů.

Prosíme berte na vědomí, že díky blokování cookies nemusíte být schopni plně využívat veškeré funkce těchto webových stránek, zejména používání rezervačního systému k dokončení rezervace.

 
Golden Key apartments v Liberci hodnocení